Zonat e Zhvillimit Rajonal

Zonat e Zhvillimit Rajonal janë njësi funksionale dhe në asnjë rast ato nuk duhen kuptuar si njësi administrative-territoriale që përcakton ligji Nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.

Për qëllim të zhvillimit rajonal, territori i Republikës së Shqipërisë është konceptuar i ndarë në katër rajone zhvillimi, si vijon:

1. Rajoni i Zhvillimit 1 përfshin 3 qarqet: Shkodër, Lezhë dhe Kukës.
2. Rajoni i Zhvillimit 2 përfshin 3 qarqet: Tiranë, Durrës, Dibër.
3. Rajoni i Zhvillimit 3 përfshin 3 qarqet: Korcë, Elbasan, Berat.
4. Rajoni i Zhvillimit 4 përfshin 3 qarqet: Vlorë, Fier, Gjirokastër.

Postuar: 10/13/17 10:58 AM | Perditesimi i fundit: 06/28/18 3:10 PM