Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Materialin e plotë mbi regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve të Agjencisë për Zhvillim Ekonomik Rajonal

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj:
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

Postuar: 04/11/18 6:24 PM | Perditesimi i fundit: 04/13/18 10:46 AM