Misioni

AZHER u krijua si një “Mekanizëm Zhvillimor” i përbërë nga instrumenta financiar, ligjor dhe teknik, përmes të cilëve realizohet projektimi dhe implementimi i projekteve.
Vizioni i AZHER është kthimi i këtij mekanizmi në një faktor të fuqishëm dhe me rol kyç në zhvillimin ekonomik rajonal.

AZHER ka për mision të nxitë dhe të ndërtojë partneritete ndërmjet aktorëve zhvillimorë të sektorëve publikë dhe privatë, me qëllim rritjen e impaktit të investimeve dhe zhvillimin e potencialeve ekonomike rajonale.

Disa nga qëllimet strategjike të RED janë:
• Zhvillimi i aseteve publike përmes partneriteteve të qëndrueshme publiko-private.
• Fuqizimi i sektorit privat përmes mbështetjes për krijimin dhe rritjen e bizneseve.
• Rritja e kapaciteteve profesionale përmes investimit të vazhdueshëm në burime njerezore.

Postuar: 10/10/17 7:21 AM | Perditesimi i fundit: 12/4/17 2:42 PM